KERK-MFA | REGLEMENT

Reglement uitgifte obligatielening MFA Sambeek*
Versie 28-02-2021

Doel: Stichting Buurthuis Sambeek heeft het plan opgevat om over te gaan tot aankopen en verbouwen van de Sambeekse kerk en deze, binnen het cultuur-historisch-maatschappelijk besef, beschikbaar te maken en te behouden ten dienste van en aan de gemeenschap Sambeek als MultiFunctionele Accommodatie (MFA). Hierbij wordt zoveel mogelijk de authenticiteit van het gebouw nagestreefd met daarnaast invulling van een breed scala aan gebruiksmogelijkheden.

Artikel 1.
1.1.

Ten behoeve van de financiering voor de aankoop en verbouw van het kerkgebouw Sambeek, hierna te noemen MFA Sambeek*, verwerft Stichting Buurthuis Sambeek , KvK nummer 41081338, hierna te noemen de Stichting, gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.

1.2.

Daartoe plaatst het bestuur van de Stichting bij betrokken inwoners van Sambeek e.o. of andere betrokkenen van het kerkgebouw Sambeek , een obligatielening.

1.3.

De nominale waarde per obligatie bedraagt 250 euro (hierna ook te noemen: de hoofdsom). De totale obligatielening heeft een streefbedrag van 200.000 euro. Aldus 800 obligaties.

1.4.

Het is mogelijk om per obligatiehouder meerdere obligaties te bezitten.

1.5.

De obligatie is rentedragend. De enkelvoudige rente bedraagt twee procent op jaarbasis en zal worden vergoed over de nominale waarde van de obligatie onder de in lid 3.2. genoemde voorwaarden.

1.6.

De periode van uitgifte start op 1 maart 2021 en geschiedt middels invulling van een inschrijfformulier.

1.7.

De looptijd van de obligatielening is voor onbepaalde duur.

1.8.

De obligaties worden verstrekt na overboeking door de obligatiehouder van het nominale bedrag van de obligaties op het banknummer van Stichting Buurthuis Sambeek .

Artikel 2.
2.1.

De obligaties worden op naam uitgegeven en zijn voorzien van een (doorlopende) nummering. De obligaties zijn dus niet overdraagbaar. Overdracht is enkel mogelijk door de overdracht aan het Stichtingsbestuur schriftelijk te melden, waarna deze de overdracht bevestigt. Hiervan wordt de nieuwe obligatiehouder op de hoogte gebracht. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verzuim in de melding van de overdracht.

2.2.

Door de Stichting wordt een register bijgehouden van de naam- en adres gegevens van de obligatiehouders.

2.3.

Bij het verloren gaan van de obligatie, kan de Stichting een duplicaat verstrekken, waarmee het origineel waardeloos wordt.

2.4.

De obligaties worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Stichting.

Artikel 3.
3.1.

De vorderingen uit hoofde van de obligatie zijn niet opeisbaar.

3.2.

De rente zoals beschreven in artikel 1.5 is de Stichting alleen verschuldigd indien sprake is van een liquidatie van de Stichting dan wel nadat het bestuur van de Stichting besluit tot aflossing van de obligaties onder de hierna te noemen voorwaarden. De rente zal alsdan worden betaald voor zover na de verkoop van de bezittingen van de Stichting, nabetaling van openstaande schulden en over de verkoop verschuldigde kosten en belasting toereikend is voor de betaling van die rente. Indien het saldo van bezittingen en schulden van de Stichting ontoereikend is voor volledige betaling van de schulden, zal de Stichting slechts tot een gedeeltelijke uitbetaling van de rente overgaan, waarbij het vermogen van de Stichting dat resteert na verkoop van de bezittingen na aftrek van kosten en belasting en betaling van schulden evenredig zal worden uitbetaald op de uitstaande obligaties. (Voormalige) Obligatiehouders die voorafgaande aan het besluit tot liquidatie of aflossing van de obligatie ná verkoop van de kerk en eerder zijn uitgeloot, kunnen geen aanspraak maken op uitbetaling van enige rente. Indien de uit te betalen obligatie niet wordt aangeboden vervalt het recht op uitkering uiterlijk een jaar na de datum van opvraging en vervalt de waarde aan de Stichting.

3.3.

Indien een gezonde exploitatie van het kerkgebouw dat toelaat kan het bestuur van Stichting Buurthuis Sambeek besluiten naar rato van voldoende verantwoord resultaat, jaarlijks obligaties af te lossen door middel van loting.

3.4.

Uitloting vindt plaats tijdens de jaarvergadering door twee door het bestuur aan te wijzen obligatiehouders. Zittende bestuursleden zijn van uitloting uitgesloten, tenzij de uitloting geschiedt door een notaris. De uitgelote nummers worden gepubliceerd in lokale media.

3.5.

Uitbetaling van uitgelote nummers vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt een ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen via overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de obligatiehouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het betrokken register.

Artikel 4.

Bij een verzoek aan het Stichtingsbestuur om voortijdige uitkering vanwege bijzondere omstandigheden, anders dan genoemd in artikel 7 van dit reglement, is het Stichtingsbestuur gerechtigd om bij meerderheid van stemmen een beslissing te nemen.

Artikel 5.

Wijziging of aanvulling van dit reglement is alleen mogelijk door het Stichtingsbestuur bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6.

Ingeval van overlijden van een obligatiehouder kan op basis van een daartoe gedaan verzoek van een erfgenaam de obligatie overgedragen worden aan de tot de nalatenschap van de overledene gerechtigden of aan hun vertegenwoordigers. Het Stichtingsbestuur is gerechtigd om te verlangen dat bedoelde gerechtigde(n) of vertegenwoordiger(s) hun bevoegdheid aantonen met een verklaring van erfrecht.

Artikel 7.

De obligatiehouder kan terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling het tegoed onmiddellijk opeisen, in de volgende gevallen:
– faillissement van de Stichting;
– beslaglegging op zaken van de Stichting;
– aanvraag surséance van betaling door de Stichting;

Artikel 8.

Als enige bepaling in dit reglement nietig of vernietigbaar zou zijn, zal dat geen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van alle overige bepalingen in dit reglement. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van de uitgevende Instelling uit hoofde van dit reglement beperkt tot de vergoeding van eventuele schade tot maximaal de hoofdsom, waarbij aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte (gevolg)schade is uitgesloten. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit dit reglement zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in Roermond.
Vastgesteld door het bestuur van Stichting Buurthuis Sambeek ,
te Sambeek 28 februari 2021.

*De uiteindelijke naam wordt nog door het dorp bepaald.